PROMIGRACYJNE SOJUSZE

O PROJEKCIE

Pełna nazwa projektu: 

Współpraca oddolnych inicjatyw promigracyjnych z podmiotami formalnymi w Polsce

Bieżące informacje o projekcie: http://promigracyjnesojusze.lepszyswiat.org.pl/

Źródło finansowania: 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Okres realizacji: 04.2021 – 06.2023 r.

O projekcie: Projekt składa się z komponentu badawczego i upowszechniającego. Celem projektu jest zbadanie mechanizmów współpracy między oddolnymi inicjatywami działającymi w obszarze migracji i uchodźstwa w Polsce, a jednostkami formalnymi, takimi jak samorząd, biznes, instytucje publiczne czy media. Zidentyfikujemy motywacje do podjęcia współpracy pomiędzy nimi, a także przeszkody i uprzedzenia, które pojawiają się w trakcie współdziałania. Wyniki badań opracujemy w postaci rekomendacji dla osób wspierających osoby migrujące i uchodźcze, z obu typów organizacji, a następnie je spopularyzujemy przy użyciu interaktywnych form komunikacji, publikacji naukowych i popularnonaukowych, cyklu warsztatów i konferencji hybrydowej. Poprzez działania upowszechniające zwrócimy uwagę środowisk oddolnych oraz sformalizowanych na uniwersalne mechanizmy współpracy dzięki czemu, zarówno wyniki badań, jak i efekty działań upowszechniających będą cenną wiedzą dla podmiotów działających na szerszych polach aktywizmu, nie tylko uchodźstwa i migracji.

PARTNERZY PROJEKTU

Działania prowadzimy w partnerstwie:

Stowarzyszenie Lepszy Świat

Jesteśmy grupą osób zajmujących się wsparciem inicjatyw lokalnych i działaniami antydyskryminacyjnymi. Działamy w Poznaniu od 2005 roku. Zajmujemy się pomocą społeczną, edukacją i promocją wolontariatu. Wspieramy oddolne inicjatywy i angażujemy społeczność lokalną do działania. Promujemy międzynarodową i społeczną solidarność, prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Rocznie działamy w Poznaniu z 70 wolontariuszami, wsparliśmy odbudowę szkoły w Nepalu, w której obecnie prowadzimy zajęcia edukacyjne. Więcej: http://old.lepszyswiat.org.pl/https://www.facebook.com/LepszySwiat 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Centrum Badań Migracyjnych UAM)

Jesteśmy ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Naszym celem jest integracja  badaczy i badaczek zjawisk migracyjnych związanych z UAM, w celu realizowania wspólnych projektów badawczych wypełniających lukę w tym obszarze wiedzy, m.in. w zachodniej części Polski.

W interdyscyplinarnym Centrum, prym wiodą antropolożki i antropolodzy społeczni i kulturowi, co rzutuje na charakter badań, zazwyczaj jakościowych, oddolnych i zaangażowanych. Jako ośrodek badawczy upowszechniamy wyniki badań, także poza środowiskami naukowymi przekładając je na konkretne rekomendacje, które we współpracy z urzędami, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi mają szansę znaleźć praktyczne zastosowanie. Więcej:https://www.cebam.pl/

Salam Lab – Laboratorium Pokoju Naszym priorytetem jest budowanie mostów i kultury spotkania między różnymi społecznościami narodowościowymi i wyznaniowymi. Chcemy promować rzetelne informacje na temat innych kultur, mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych. Od 2016 roku działamy na rzecz budowania równego społeczeństwa obywatelskiego oraz szukamy nowych rozwiązań systemowych w zakresie polityki edukacyjnej, społecznej i migracyjnej. Wierzymy w budowanie koalicji oraz współpracę między organizacjami i osobami działającymi na rzecz pokoju. Więcej: https://salamlab.pl/https://www.facebook.com/SalamLabPL