Support for Ukrainian Refugees

У квітні цього року ми розпочали новий проект у партнерстві з Oxfam GB та соціальною анімаційною групою «Резерв». Проект є частиною більшої кількості партнерських відносин, створених по всій Польщі, які є відповіддю на війну в Україні та пов’язані з нею величезні масштаби міграції.

В рамках нашої діяльності ми проводимо заняття, в основному анімації та освіти, для дітей та молоді з України. На другому етапі проекту, який стартує в жовтні, ми розширимо нашу пропозицію заняттями для дорослих і програмою CVA (cash and voucher assistance).

Ми проводимо заняття в різних частинах міста: в нашій штаб-квартирі, тобто Strefa do_Wolności, в клубі житлового комплексу на B. Chrobrego 110 і в готелі «Ікар». Це заняття польською мовою для дітей та юнацтва, оздоровчі та анімаційні заняття для дітей, психологічна підтримка та коучинг для жінок, а незабаром ще й мовні заняття для дорослих та релакс-класи для жінок.

Основною метою проекту є зміцнення та підтримка української громади, яка проживає в нашому місті. Ми даємо можливість не тільки поліпшити мовні компетенції (так необхідно в школі і на ринку праці), а й навчити соціальним навичкам, шанс познайомитися з містом і завести нових друзів. Нам особливо приємно, що місцева громада з України і не тільки зібралася навколо нашої діяльності, а місця, де ми зустрічаємося, відкриті для всіх людей, які користуються нашою пропозицією – і дітей, і їх батьків.

Про те, що відбувається в проекті, ми інформуємо на постійній основі на нашому ФБ. Якщо у вас виникли запитання або ви хочете приєднатися до занять, будь ласка, зв’яжіться з нами: j.spychała@lepszyswiat.org.pl

ПОБАЧИМОСЯ!

W kwietniu tego roku rozpoczęliśmy nowy projekt w partnerstwie z Oxfam GB oraz Grupą Animacji Społecznej “Rezerwat”. Projekt jest częścią większej ilości partnerstw zawiązanych na terenie całej Polski, będących odpowiedzią na wojnę w Ukrainie oraz związaną z tym olbrzymią skalą migracji.

W ramach naszych działań prowadzimy zajęcia, głównie animacyjno-edukacyjne, dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W drugiej fazie projektu, która rusza już w październiku, poszerzymy nasza ofertę o zajęcia dla dorosłych oraz program CVA (cash and voucher assistance).

Zajęcia realizujemy w różnych częściach miasta: w naszej siedzibie czyli Strefie do_Wolności, w klubie osiedlowym na os. B. Chrobrego 110 oraz w hotelu Ikar. Są to zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży, zajęcia rekreacyjno-animacyjne dla dzieci, wsparcie i coaching psychologiczny dla kobiet, a niedługo również zajęcia językowe dla dorosłych oraz zajęcia relaksacyjne dla kobiet.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i wsparcie ukraińskiej społeczności mieszkającej w naszym mieście. Dajemy możliwość nie tylko doskonalenia kompetencji językowych (tak niezbędnych w szkole i na rynku pracy), ale szkolenia umiejętności społecznych, szansę na poznanie miasta i zawarcie nowych przyjaźni. Szczególnie cieszy nas fakt, że wokół naszych działań zebrała się lokalna społeczność z Ukrainy i nie tylko, a miejsca w których się spotykamy, są otwarte na wszystkie osoby korzystające z naszej oferty – zarówno dzieci jak i ich rodziców.

O tym co dzieje się w projekcie informujemy na bieżąco na naszym FB. W razie pytań lub chęci dołączenia do zajęć zapraszamy do kontaktu: j.spychała@lepszyswiat.org.pl

DO ZOBACZENIA!

In April this year we launched a new project in partnership with Oxfam GB and the Social Animation Group ‘Reserve’. The project is part of a larger number of partnerships formed across Poland in response to the war in Ukraine and the huge scale of migration involved.
As part of our activities, we run various workshops, mainly animation and education, for children and young people from Ukraine. In the second phase of the project, which starts in October, we will expand our offer to include classes for adults and a CVA (cash and voucher assistance) programme.

Classes are held in various parts of the city: at our headquarters, the Strefa do_Wolności, at the neighbour club at 110 B. Chrobrego and at the Ikar hotel. These include Polish language classes for children and youth, recreational and animation classes for children, psychological support and coaching for women, and soon also language classes for adults and relaxation classes for women.

The main aim of the project is to strengthen and support the Ukrainian community living in our city. We provide an opportunity not only to improve language skills (so necessary at school and on the labour market), but also to train social skills, to get a chance to learn more about the city of Poznań and to make new friends. We are particularly happy that the local community from Ukraine and not only has rallied around our activities, and that the places where we meet are open to all those using our offer – both children and their parents.

We keep you updated about what is happening in the project on our FB. If you have any questions or would like to join the classes, please contact: j.spychała@lepszyswiat.org.pl